วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558


ศน.บุญศักดิ์ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกล้วยฉาบ
ศน.บุญศักดิ์ เยี่ยมชมวิธีการทำขนมบัวลอยเบญจรงค์

ศน.บุญศักดิ์ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกล้วย ศน.บุญศักดิ์ ซักถามนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ด.ญ.อัญชลีพร ฤทธิวงศ์ และ  ด.ญ.ทิพวรรณ เย็นจิตต์
นำเสนอสื่อประกอบให้กับคณะกรรมการ ประเมินรอบ 3

ประเมินโรงเรียนพอเพีย รอบ 2

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการตรวจดูเอกสาร

ฟังคำชี้แนะ